1 اینچ ۱۴۰۰-۰۴-۱۳

تبادل ۱ اینچ چیست؟

مبادلات 1 اینچ(ارزغیرمتمرکزDEXرمزپایه)هستند مبادلاتی که برای اداره آن به شخص ثالثی احتیاج نداشته باشد. سرانجام سرنخ موجود در این نام وجود دارد: در یک مبادله غیرمتمرکز ، هیچ شرکتی وجود ندارد که کتاب سفارشات را نگهداری کند ، وجوه را توقیف کند یا عکسها را صدا کند. (از نظر فرضی ، در اصل ،...